O MOFFINIE

O Moffinie

Zgodnie ze statutem, fundacja MOFFIN ma na celu:

 1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju w życiu społecznym.
 2. Zwiększanie obszaru partycypacji społecznej grup słabszych i wykluczanych, zwłaszcza w zakresie dostępu do edukacji, zatrudnienia, kultury i sztuki, wymiaru sprawiedliwości oraz opieki medycznej.
 3. Rozwijanie świadomości obywatelskiej, szczególnie w obszarze różnorodności, wielokulturowości i niedyskryminacji.
 4. Promowanie postaw obywatelskich i proekologicznych.
 5. Tworzenie rozwiązań i narzędzi ułatwiających współuczestnictwo imigrantów w procesie zrównoważonego rozwoju.
 6. Łączenie nauki i biznesu w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Fundacja realizuje powyższe cele przez nastepujące działania:

 1. Inicjowanie i wdrażanie projektów o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 2. Tworzenie wirtualnych sieci społecznościowych do opracowywania narzędzi i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.
 3. Opracowywanie, wdrażanie i oferowanie innym podmiotom szkoleń i strategii w obszarze odpowiedzialności społecznej i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.
 4. Rozwijanie portalu internetowego promującego wiedzę o odpowiedzialności społecznej oraz upowszechniającego wypracowane rozwiązania i narzędzia.
 5. Promowanie postaw otwarcia, tolerancji i niedyskryminacji oraz osiągnięć instytucji i osób indywidualnych w tym zakresie.
 6. Promowanie inicjatyw odpowiedzialnych społecznie, szczególnie podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
 7. Podejmowanie i promowanie działań na rzecz pełnego dostępu do kultury i sztuki jako wartości uniwersalnych, łączących ludzi o różnych tradycjach i poglądach.
 8. Koordynowanie działania wolontariatu.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 10. Prowadzenie edukacji społecznej.
 11. Inicjowanie badań i analiz zgodnych z celami Fundacji.
 12. Ogłaszanie i prowadzenie kampanii społecznych.