NASZE IDEE

CSR i jak to rozumiemy

Czym jest CSR?

CSR to akronim od angielskich słów Corporate Social Responsibility oznaczających społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest koncepcją zakładającą tworzenie strategii zarządzania w przedsiębiorstwie, która w sposób zrównoważony uwzględniałaby perspektywę gospodarczą, społeczną oraz środowiskową w codziennej działalności firmy oraz w kontaktach z interesariuszami.

Strategia ta oparta jest na zasadzie dobrowolności, a wpisanie jej w kulturę danego przedsiębiorstwa - bez względu na jego wielkość - stanowić może o jego sile i konkurencyjności na rynku. Osiąganie korzyści biznesowych możliwe jest bowiem nie tylko poprzez maksymalizację zysków materialnych firmy, ale także czerpanie zysków niematerialnych wpływających na zaufanie klientów, a tym samym wzmocnienie danej marki.

Wzrost zainteresowania włączaniem kwestii społecznych i środowiskowych w działalność biznesową jest jednym z kluczowym wyzwań dla Menedżerów Jutra.

Interesariusz, czyli kto?

Realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa pozostaje w ścisłym związku z relacjami, jakie łączą daną firmę z osobami lub podmiotami (z ang. stakeholders) mogącymi wpływać na jej działalność i takimi, na które mają wpływ działania przedsiębiorstwa.

Identyfikacja interesariuszy oraz dbałość o utrzymanie dobrych relacji z nimi pozwala na bardziej skuteczne i efektywne osiąganie celów ujętych w strategii CSR firmy. Interesariusze to osoby z wewnątrz danej organizacji (np. pracownicy), jak i jej szeroko pojęte otoczenie (np. klienci, dostawcy, organizacje pozarządowe).

CSR + D

Jest koncepcją uwzględniającą problematykę niepełnosprawności w strategii CSR przedsiębiorstwa. D to pierwsza litera angielskiego terminu disability, czyli niepełnosprawność.

Współczesna definicja niepełnosprawności, wywodząca się ze społecznego modelu niepełnosprawności, określa ją jako wynik wzajemnych interakcji między osobą z danym rodzajem dysfunkcji (ang. impairment) a barierami w otoczeniu społecznym. Umożliwienie osobie niepełnosprawnej pełnej partycypacji w życiu społecznym na równi z innymi obywatelami, możliwe jest poprzez zmianę warunków w środowisku ograniczającym jej efektywne uczestnictwo.

Społeczne podejście do niepełnosprawności, wpisane w strategię CSR+D, promuje podmiotowość i potencjał osoby niepełnosprawnej, odwołuje się do zasady równego traktowania polegającej na zapewnianiu jej równych praw, ale i egzekwowaniu obowiązków dzięki zapewnieniu tych praw.

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development)

To proces ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb rozwojowych obecnego pokolenia w taki sposób, aby możliwe było zaspokajanie tych samych potrzeb przez przyszłe generacje.

Kluczowe dla tej koncepcji jest dążenie do wzajemnego równoważenia się społeczno-gospodarczych i środowiskowych skutków rozwoju, który powinien iść w parze z dbałością o środowisko naturalne, wprowadzaniem zmian technologicznych i instytucjonalnych pozwalających na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Inwestowanie w zrównoważony rozwój to szansa dla przedsiębiorstw nie tylko na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, ale i na przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonują.