O MOFFINIE

O Moffinie

O MOFFINIE

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN działała w latach 2013-2018 jako ekspercki think tank, zajmujący się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Celem działania organizacji było stworzenie praktycznych narzędzi i programów do wprowadzania przez firmy w życie rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza w obszarze włączania do pracy osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. W wyniku współpracy think tanku z wieloma firmami międzynarodowymi, powstały konkretne programy działania, które są szerzej na tej stronie omówione, a wynikające z nich wnioski np. przewodnik „Dostępna firma, dostępne otoczenie”, zostały udostępnione w domenie publicznej na licencji Creative Commons. Ich autorzy oraz uczestnicy spotkań think tanku mają nadzieję, że materiały te stanowić będą inspirację i zachętę na rzecz wdrażania kolejnych pomysłów z obszaru CSR+D, a tym samym zmniejszania wykluczenia społecznego i marginalizacji tej grupy osób.